Termen cautat

Alocatiile complementara si de sustinere pentru familia monoparentala


Autor: admin

Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 24.octombrie.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala


In temeiul ARTICOLUL 114 alin. (4) din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL 1 - Alocatia familiala complementara

ARTICOLUL 1

Beneficiaza de alocatia familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.

ARTICOLUL 2

Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la ARTICOLUL 1, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.

ARTICOLUL 3

Cuantumul alocatiei familiei complementare este de:
a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;
b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

ARTICOLUL 4

Pentru familiile prevazute la ARTICOLUL 1, care sunt beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevazut la ARTICOLUL 3 se majoreaza cu 25% .

CAPITOLUL 2 - Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

ARTICOLUL 5

Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.

ARTICOLUL 6

In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - c), cu exceptia asistentului maternal profesionist.

ARTICOLUL 7

Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.

ARTICOLUL 8

Cuantumul alocatiei de sustinere este de:
a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;
b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

CAPITOLUL 3 - Dispozitii comune

ARTICOLUL 9

Beneficiaza de alocatiile prevazute la ARTICOLUL 1 si 5 familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

ARTICOLUL 10

Sunt considerati ca facand parte din familia definita la ARTICOLUL 1 si 5 si copiii adoptati, incredintati sau aflati in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

ARTICOLUL 11

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, definite la ARTICOLUL 1 si 5, beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere, in conditiile in care copiii urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.

ARTICOLUL 12

Limita de venituri prevazuta la ARTICOLUL 2 si 7, cuantumurile alocatiei familiale complementare prevazute la ARTICOLUL 3, precum si cuantumurile alocatiei de sustinere prevazute la ARTICOLUL 8 se corecteaza anual in functie de evolutia preturilor de consum si se aproba prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL 4 - Stabilirea si plata drepturilor

ARTICOLUL 13

Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

ARTICOLUL 14

(1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiilor se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala locuieste familia.
(2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
(3) In cazul familiilor fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala acestea traiesc.

ARTICOLUL 15

(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

ARTICOLUL 16

(1) La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.
(2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

ARTICOLUL 17

Formularul de cerere pentru solicitarea alocatiei si lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 18

Dreptul la alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileste numai pe baza cererii intocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocatiei fiind cele pe baza carora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

ARTICOLUL 19

(1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.
(3) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(4) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta sociala.
(5) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.

ARTICOLUL 20

(1) Stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si a cuantumului acestora se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere.

ARTICOLUL 21

Dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

ARTICOLUL 22

Titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

ARTICOLUL 23

Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.

ARTICOLUL 24

Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de cererea prevazuta la ARTICOLUL 14, certificata de primar.

ARTICOLUL 25

Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la ARTICOLUL 24.

ARTICOLUL 26

(1) Data platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si modalitatea de plata se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

ARTICOLUL 27

(1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
(3) Primarul are obligatia sa verifice prin ancheta sociala modificarile intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
(4) Primarul transmite directiei teritoriale documentele prevazute la ARTICOLUL 24.
(5) Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

ARTICOLUL 28

(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.
(2) In situatia in care se constata modificari ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere, primarul emite dispozitie scrisa privind noul cuantum, pe care o comunica directiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.
(3) Cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.

ARTICOLUL 29

Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.

ARTICOLUL 30

(1) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:
a) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 29;
b) pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist.
(2) Prezentarea de catre titular, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii alocatiei familiale complementare sau alocatiei de sustinere, a dovezilor privind indeplinirea pe perioada suspendarii a conditiilor prevazute de ARTICOLUL 29 atrage reluarea platii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendarii.

ARTICOLUL 31

Dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:
a) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate dovezi ca sunt intrunite cerintele prevazute de ARTICOLUL 29.

ARTICOLUL 32

(1) Suspendarea platii alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.

ARTICOLUL 33

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executiv, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.

CAPITOLUL 5 - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 34

(1) Nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 19 alin. (1), ARTICOLUL 20 alin. (2), ARTICOLUL 25, ARTICOLUL 27 alin. (3) si (4), ARTICOLUL 28 alin. (1) si (2), ARTICOLUL 32 alin. (2) si ale ARTICOLUL 33 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 35

Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

ARTICOLUL 36

Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

ARTICOLUL 37

(1) Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 38

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 39

(1) Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si decizia directorului executiv de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 40

(1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se pot inregistra la primarie pana cel mai tarziu la data de 30 noiembrie 2003.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se transmit directiilor teritoriale pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2003.
(3) Drepturile stabilite in baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocatie suplimentara pentru familiile cu copii se platesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2004.

ARTICOLUL 41

In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 42

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu exceptia ARTICOLUL 6, Hotararea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Alexandru Farcas,
p. Ministrul delegat pentru administratia publica, secretar de stat
Ilie Stefan,
p. Ministrul finantelor publice, secretar de stat
Gheorghe Gherghina,

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 26 octombrie 2003

sus

Hotararea de Guvern nr. 1539 din 18.decembrie.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, secretar de stat
Ion Giurescu,
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Toma Zaharia,
p. Ministrul delegat pentru administratia publica, secretar de stat
Ilie Stefan,
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA 1 - NORME METODOLOGICE - de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

ARTICOLUL 1

(1) Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, familiile si persoanele singure, cetateni romani care locuiesc in Romania.
(2) Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 se acorda si familiilor si persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
b) cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
(3) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) si (2) au dreptul, in functie de situatia familiala, fie la alocatie familiala complementara, fie la alocatie de sustinere pentru familia monoparentala.

ARTICOLUL 2

Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiei definite la ARTICOLUL 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati ori dati in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii.

ARTICOLUL 3

(1) Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se acorda lunar, pe baza de cerere intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
(2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
(3) Pentru cetatenii straini ori apatrizi cererea se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza ori isi are resedinta familia.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primarie in registre distincte, pe tipuri de alocatii.
(5) Formularul de cerere este prevazut in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 4

(1) In cazul familiei definite la ARTICOLUL 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara ori de instanta de judecata, dupa caz.
(2) In cazul familiei definite la ARTICOLUL 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, reprezentantul familiei este persoana singura.
(3) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.

ARTICOLUL 5

Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

ARTICOLUL 6

(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie completat la zi.
(2) In situatia in care livretul de familie nu este completat la zi cu modificarile survenite in componenta familiei, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l actualiza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere.
(3) In situatia in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere.
(4) Situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie se dovedesc cu urmatoarele documente:
a) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
b) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
c) dispozitia primarului privind instituirea tutelei.

(5) Pentru familiile cetatenilor straini sau apatrizi nu se solicita livretul de familie. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine, precum si cu alte documente eliberate de autoritatile romane competente.

ARTICOLUL 7

Dreptul la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, inclusiv pentru situatiile prevazute la ARTICOLUL 6 alin. (2) si (3).

ARTICOLUL 8

(1) Pentru stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere, reprezentantul familiei declara veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara inregistrarii cererii.
(2) Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele mentionate in formularul de cerere.

ARTICOLUL 9

In situatia in care familia definita la ARTICOLUL 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 este beneficiara de ajutor social, alocatia familiala complementara sau, dupa caz, alocatia de sustinere se acorda la cererea reprezentantului familiei, insotita numai de livretul de familie.

ARTICOLUL 10

In situatia in care familia definita la ARTICOLUL 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 locuieste impreuna cu alte persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, cu exceptia obligatiilor legale de intretinere.

ARTICOLUL 11

(1) In vederea solutionarii cererii pentru acordarea alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin ancheta sociala, la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
(2) In cazul persoanelor prevazute la ARTICOLUL 14 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 verificarea prevazuta la alin. (1) de mai sus se va efectua la locul indicat de solicitant, de catre o comisie formata din cel putin doua persoane.
(3) Pentru definitivarea anchetei sociale persoanele desemnate de primar pot utiliza si informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materiala, sociala si civila a familiei solicitantului de alocatie.
(4) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

ARTICOLUL 12

(1) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se transmite la directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala, insotita de cererea titularului in original, certificata de primar. Cererea nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugari ori alte vicii de forma sau de fond.
(2) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului impreuna cu ancheta sociala se pastreaza la primarie in dosarul titularului.

ARTICOLUL 13

Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, emisa pe baza documentelor prevazute la ARTICOLUL 12 alin. (1).

ARTICOLUL 14

(1) Alocatia familiala complementara si, dupa caz, alocatia de sustinere se acorda si in perioada vacantelor scolare.
(2) In situatia in care expirarea termenului de 3 luni prevazut la ARTICOLUL 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 este in perioada vacantei scolare de vara, dovada de frecventare a cursurilor se va prezenta la inceputul anului scolar urmator.

ARTICOLUL 15

(1) Beneficiaza de alocatie familiala complementara sau, dupa caz, de alocatie de sustinere si familiile care au in intretinere copii de varsta scolara si care intrerup temporar frecventarea cursurilor de invatamant organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical.
(2) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handiCAPITOLUL

ARTICOLUL 16

Pe perioada in care copilul in varsta de pana la 18 ani este incredintat unei institutii de asistenta sociala sau asistentului maternal profesionist, plata alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se suspenda pana la emiterea unei noi dispozitii a primarului de incetare a dreptului sau de modificare a cuantumului alocatiei.

ARTICOLUL 17

Suspendarea sau reluarea platii alocatiei familiale complementare ori, dupa caz, a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, pe baza dispozitiei scrise a primarului, emisa ca urmare a constatarii situatiilor prevazute la ARTICOLUL 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003.

ARTICOLUL 18

(1) Plata alocatiei familiale complementare si, dupa caz, a alocatiei de sustinere se asigura lunar, la domiciliul titularului, prin mandat postal sau, la cererea titularului, in cont personal deschis la o unitate bancara.
(2) In vederea efectuarii platii alocatiei familiale complementare si, dupa caz, a alocatiei de sustinere pe baza de mandat postal, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., prin care se stabilesc procedurile de plata la domiciliul beneficiarilor si tarifele pentru serviciile prestate, in conditiile legii.

ARTICOLUL 19

In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin.

ARTICOLUL 20

Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.


ANEXA 1 - la normele metodologice

CERTIFICAT PRIMAR
L.S.

CERERE
pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Domnului Primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului
___________________________________________________________
I. Subsemnatul,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Judetul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Va rog sa-mi aprobati:
___
- alocatia familiala complementara |___|
SAU
___
- alocatia de sustinere pentru familia monoparentala |___|
Mentionati daca beneficiati de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001:
___
DA |___|
___
NU |___|
___________
*1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
- B.I. - buletin de identitate;
- C.I. - carte de identitate;
- C.I.P. - carte de identitate provizorie.
Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
- C.I. - carte de identitate;
- L.S.T. - legitimatie de sedere temporara;
- D.I. - document de identitate.
NOTA:
Cererea nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugiri ori alte vicii de forma sau fond.

II. Date privind componenta familiei:
SOT/SOTIE*)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
*) Nu se completeaza in cazul familiilor monoparentale.
___________________________________________________________________
COPII*2)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
act doveditor*3) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
____________
*2) In cazul familiilor cu mai mult de 5 copii se va completa o anexa.
*3) In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de nastere.
III. Date privind veniturile nete realizate de membrii familiei:
_ _
1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA: |_|_|
___________________________________________________________________
| Cod | Categoria de venituri |Actul doveditor*4)| Venitul realizat*5) (lei) |
|VEN | | | |
|____|____________________|________________|_______________________|
Salariu si alte drepturi salariale:
___________________________________________________________________
| 01| - pe baza de contract | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | de munca | eliberata de | | | | | | | | | |
| | | angajator | | | | | | | | | |
|___|___________________________________|__|__|__|__|__|__|__|
| 02| - indemnizatia | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | asistentului personal | eliberata de | | | | | | | | | |
| | al persoanei cu | angajator | | | | | | | | | |
| | handicap | | | | | | | | | | |
|___|____________________|______________|__|__|__|_|__|__|__|
| 03 | - salariul asistentului | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | maternal profesionist | eliberata de | | | | | | | | | |
| | | angajator | | | | | | | | | |
|___|__________________ |_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 04 | - salariul ingrijitorului | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | la domiciliu al | eliberata de | | | | | | | | | |
| | persoanei varstnice | angajator | | | | | | | | | |
| | dependente | | | | | | | | | | |
|___|___________________ |______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 05 | - venitul lunar realizat | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | ca membru asociat sau | eliberata de | | | | | | | | | |
| | persoana autorizata sa | Administratia | | | | | | | | | |
| | desfasoare o activitate | Financiara | | | | | | | | | |
| | independenta | | | | | | | | | | |
|___|______________________|____________ |__|__|__|__|__|__|__|
| 06 | - indemnizatia de somaj/| - talon de plata| | | | | | | | | |
| | venit lunar de | | | | | | | | | | |
| | completare | | | | | | | | | | |
|___|______________________|______________|__|__|__|__|__|__|__|
Pensii:
_________________________________________________________________
| Pensii de stat: |
|________________________________________________________________|
| 07 | - pensia pentru limita | - talon de pensie| | | | | | | | | |
| | de varsta | | | | | | | | | | |
|___|___________________ |_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 08 | - pensia anticipata | - talon de pensie | | | | | | | | | |
|___|___________________|_____________ __|__|__|__|__|__|__|__|
| 9 | - pensia anticipata | - talon de pensie | | | | | | | | | |
| | partiala | | | | | | | | | | |
|___|___________________|______________ |__|__|__|__|__|__|__|
| 10 | - pensia de invaliditate| - talon de pensie| | | | | | | | | |
|___|____________________|______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 11 | - pensia de urmas | - talon de pensie| | | | | | | | | |
|___|___________________|________________|__|__|__|__|__|__|__|
| Pensii militare: |
|____________________________________________________________|
| 12 | - pensia de serviciu | - talon de pensie| | | | | | | | |
|___|___________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 13 | - pensia de invaliditate| - talon de pensie| | | | | | | |
|___|____________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|_
| 14 | - pensia de urmas | - talon de pensie| | | | | | | |
|___|__________________ |_______________|__|__|__|__|__|__|__|_
____________________________________________________________
| 15 | - pensia I.O.V.R. | - talon de pensie | | | | | | | |
|___|____________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|
______________________________________________________________
| 16 | - indemnizatia pentru | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | persoanele care si-au | | | | | | | | | | |
| | pierdut total sau | |__|__|__|__|__|__|__|
| | partial capacitatea de | |
| | munca ca urmare a | |
| | participarii la | |
| | Revolutie, marii | |
| | mutilati, ranitii si | |
| | pentru urmasii celor | |
| | decedati in Revolutie | |
|___|_____________________|_________ _ _ __|_____________________
______________________________________________________________
| 17 | - alocatia sociala pentru| - talon de plata/| | | | | | | | | |
| | nevazatori | adeverinta | | | | | | | | | |
|___|_____________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|
____________________________________________________________
| 18 | - indemnizatia de | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | insotitor pentru | | | | | | | | | | |
| | pensionari gr. I | | | | | | | | | | |
| | invaliditate | | | | | | | | | | |
|___|___________________|_______________|__|_|_|_|_|_|__|_|_|
Alte drepturi de asigurari sociale
_______________________________________________________________
| 19 | - indemnizatia pentru | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | incapacitatea temporara| eliberata de | | | | | | | | | |
| | de munca | angajator | | | | | | | | | |
|___|______________________|________________|__|__|__|__|__|__|__|
| 20 | - indemnizatia pentru | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | cresterea copilului | eliberata de | | | | | | | | | |
| | pana la varsta de 2 | angajator sau, | | | | | | | | | |
| | sau 3 ani | dupa caz, de | | | | | | | | | |
| | | casa de pensii | | | | | | | | | |
|___|______________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 21| - indemnizatia de | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | maternitate | eliberata de | | | | | | | | | |
| | | angajator sau, | | | | | | | | | |
| | | dupa caz, de | | | | | | | | | |
| | | casa de pensii | | | | | | | | | |
|___|_____________________|________________|__|__|__|__|__|__|__|
Indemnizatii cu caracter permanent
_____________________________________________________________
| 22 | - indemnizatia lunara | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | acordata magistratilor | | | | | | | | | | |
| | inlaturati din justitie | | | | | | | | | | |
| | din considerente | | | | | | | | | | |
| | politice | | | | | | | | | | |
|___|_____________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 23 | - indemnizatia lunara | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | acordata persoanelor | | | | | | | | | | |
| | persecutate din motive| | | | | | | | | | |
| | politice sau etnice | | | | | | | | | | |
|___|_____________________|______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 24 | - indemnizatia, sporul | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | sau renta acordata | | | | | | | | | | |
| | invalizilor, | | | | | | | | | | |
| | veteranilor si | | | | | | | | | | |
| | vaduvelor de razboi | | | | | | | | | | |
|___|____________________|________________|__|__|__|__|__|__|_|
| 25 | - indemnizatia pentru | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | parintii persoanelor | | | | | | | | | | |
| | care au decedat in | | | | | | | | | | |
| | timpul Revolutiei | | | | | | | | | | |
| | din 1989 | | | | | | | | | | |
|___|____________________|________________|__|__|__|__|__|__|__|
| 26 | - indemnizatia de | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | ingrijire pentru | | | | | | | | | | |
| | revolutionarii invalizi | | | | | | | | | | |
| | gr. I | | | | | | | | | | |
|___|___________________ |_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 27 | - suma fixa acordata | - talon de plata | | | | | | | | | |
| | mamelor eroilor-martiri| | | | | | | | | | |
|___|____________________|_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 28 | Indemnizatia lunara | | | | | | | | | | |
| | pentru persoanele care| | | | | | | | | | |
| | au efectuat stagiul | | | | | | | | | | |
| | militar in cadrul | | | | | | | | | | |
| | Directiei Generale a | | | | | | | | | | |
| | Serviciului Muncii in | | | | | | | | | | |
| | perioada 1950 - 1961 | | | | | | | | | | |
|___|______________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|
| 29 | Indemnizatia lunara | | | | | | | | | | |
| | pentru persoanele cu | | | | | | | | | | |
| | handicap | | | | | | | | | | |
|___|______________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|
ALOCATII
_________________________________________________________________
| 30 | - alocatia de stat pentru| - talon de plata/ | | | | | | | |
| | copii | adeverinta | | | | | | | |
|___|___________________ _|___________________|__|__|__|__|__|__|__|
| 31 | - alocatia de intretinere | - adeverinta | | | | | | | |
| | pentru copiii dati in | |__|__|__|__|__|__|__|
| | plasament familial sau | |
| | incredintati, potrivit | |
| | legii, unor familii sau | |
| | persoane | |
|__ |____________________|____________________|
BURSE
________________________________________________________
| 32 | - pentru elevi | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | | eliberata de | | | | | | | | | |
| | | unitatea de | | | | | | | | | |
| | | invatamant | | | | | | | | | |
|___|________________|______________|__|__|__|__|__|__|__|
| 33 | - pentru studenti | - adeverinta | | | | | | | | | |
| | | eliberata de | | | | | | | | | |
| | | unitatea de | | | | | | | | | |
| | | invatamant | | | | | | | | | |
|___|________________|______________|__|__|__|__|__|__|__|
AJUTOARE
______________________________________________________________
| 34| - ajutorul banesc lunar | - talon de plata | | | | | | | |
| | pentru persoanele care | |__|__|__|__|__|__|__|
| | au devenit incapabile | |
| | de munca in perioada | |
| | efectuarii unei pedepse | |
| | privative de libertate | |
|__|______________________|______________ |___________________
| 35| - ajutorul social lunar | eliberata de | | | | | | | |
| | care satisfac serviciul | centrul military | | | | | | | |
| | militar obligatoriu | | | | | | | | |
|__|___________________ |_______________|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 1 | | | | | | | |
|________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|

2. ALTE SURSE DE VENIT
__________________________________________________________
| Sursa de venit | Actul doveditor | Venitul realizat*6) |
| | privind | (lei) |
| | proprietatea | |
| | si/sau venitul | |
| | realizat | |
___________________ |_______________|______________________|
| a) Terenuri, cladiri, spatii | | | | | | | | | |
| locative sau alte bunuri | |__|__|__|__|__|__|__|__|
| mobile ori imobile (la | | | | | | | | | |
| stabilirea venitului se iau| |__|__|__|__|__|__|__| |
| in considerare arenda, | | | | | | | | | |
| chiriile, alte fructe | | | | | | | | | |
| civile, naturale sau | | | | | | | | | |
| industriale produse de | | | | | | | | | |
| acestea) | | | | | | | | | |
|_______________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|
| b) Alte venituri | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____________________|___________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 2 | | | | | | | | | | |
|____________________|__________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________
| VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (TOTAL 1 + TOTAL 2) | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________
| VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE | | | | | | | | | |
| (Venit lunar total/nr. membri familie) | | | | | | | | | |
|______________________________________|__|__|__|__|__|__|_|__|__|

IV. Declar pe propria raspundere ca nu am solicitat dreptul la alocatie familiala complementara sau la alocatia de sustinere de la alte primarii.

V. Ma oblig sa aduc la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, in termen de 5 zile de la data modificarii.

VI. Cunoscand prevederile ARTICOLUL 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv ca declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

Data Semnatura solicitantului
_______________ __________________________________

____________
*4) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
*5) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.
*6) Pentru toate sursele se va inscrie venitul mediu lunar.


ANEXA 2 la normele metodologice

Consiliul local _______________________
Judet/Mun. Bucuresti __________________

ANCHETA SOCIALA*1)
pentru acordarea
- alocatiei familiale complementare [ ]
- alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala [ ]

efectuata la data _____ anul ______

Urmare cererii d-lui (d-nei) .............................................. inregistrata cu nr. .............. data .........., s-a procedat la verificarea situatiei de fapt, la adresa ............................................... si s-au constatat urmatoarele:

A. Date privind familia:
1. Componenta familiei si veniturile*2) acesteia:
_____________________________________________________________________
|Nr. | Componenta familiei |Veniturile |Alte |
|crt.| |familiei |venituri |
| |_________________________ _ _ _ _ _ ____|__________ _ ___|______ ____|
| | Nume si |C.N.P./ |Relatia de |Ocupatia |Sursa |Cuantum|Sursa|Cuantum|
| | prenume |data |rudenie | |cod*4)| (lei) |*5) |(lei) |
| | |nasterii |_________|_________| | |___ _ |_____|
| | |(ZZ/LL/AA)|in |cod*3)|in |cod*3)| | | | |
| | | |clar| |clar| | | | | |
|__ |________|____ _ _ _|___|_____|___|______|______|_____ _ |______|____ |
|__ |________|_________|___|_____|___|______|______|_______|______|_____|
|__ |________|_________|___|_____|___|______|______|_______|_____|______|
|__ |________|_________|___|_____|___|______|______|_______|_____|______|
| | TOTAL | | | | |
|__ |______________________________________|______ |_______|_____|____ _|

__ __
Total membri in familie |__|__|,
__ __
din care |__|__| copii in varsta de pana la 18 ani

2. Locuinta:
Tipul locuintei - cod*3) [ ]

Regimul juridic al locuintei proprietate - cod*3) [ ]

Nr. camere ...........................................................................................
Suprafata locativa (mp) ...........................................................................
Dotare cu bunuri de folosinta indelungata
............................................................................................................
............................................................................................................
Conditii de igiena ...................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................

3. Locuieste impreuna cu alte
- familii [ ]
- persoane singure [ ]

4. Familia detine in proprietate/folosinta
Terenuri: .................................................................................................
Cladiri (altele decat locuinta) .....................................................................
...............................................................................................................
Spatii locative (altele decat locuinta) ...........................................................
...............................................................................................................
Alte bunuri ...............................................................................................
...............................................................................................................

5. Starea de sanatate a membrilor familiei (dizabilitati, boli cronice, alte probleme deosebite de sanatate)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6. Nevoi speciale ale membrilor familiei
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

B. Alte aspecte constatate .............................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................


Solicitant ________________ Intocmit _________________
(Nume si prenume)

Semnatura _________________ Semnatura ________________

------------
*1) Se va intocmi numai pentru familia solicitanta a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.
*2) Se va evidentia venitul realizat de membrii familiei solicitante.
*3) Se va trece codul prevazut in tabelele Relatia de rudenie, Ocupatia, Tipul locuintei si Regimul juridic al locuintei.
*4) Se va trece codul VEN prevazut la capitolul III punctul 1 din cerere.
*5) Se va trece sursa de venit.

Coduri utilizate in ancheta sociala:

___________________________________________________________________
| Cod | Relatia de rudenie | |RR |
|____|_____________________________________________________________|
| 01 | titularul |
|___ |_____________________________________________________________|
| 02 | sot/sotie |
|___|______________________________________________________________|
| 03| concubin |
|___|______________________________________________________________|
| 04| copil (inclusiv copilul luat in adoptie, plasament familial, |
| | incredintare, tutela sau curatela) |
|___|______________________________________________________________|

___________________________________________________________________
| Cod| Ocupatia |
| O | |
|___|______________________________________________________________|
| 01| salariat |
|___|______________________________________________________________|
| 02| persoana autorizata sa desfasoare activitati independente |
|___|______________________________________________________________|
| 03| somer (care primeste indemnizatie de somaj) |
|___|______________________________________________________________|
| 04| lucrator ocazional |
|___|______________________________________________________________|
| 05| pensionar |
|___|______________________________________________________________|
| 06| fara loc de munca |
|___|______________________________________________________________|
| 07| casnic |
|__________________________________________________________________|
| 08| elev, student |
|___|______________________________________________________________|
| 09| copil de varsta scolara care nu urmeaza o forma de invatamant |
| | organizata potrivit legii |
|___|______________________________________________________________|
| 10| copil de varsta prescolara |
|___|______________________________________________________________|

___________________________________________
| Cod | Tipul locuintei |
| L | |
|____|______________________________________|
| 01 | casa cu curte |
|____|______________________________________|
| 02 | casa fara curte |
|____|______________________________________|
| 03 | apartament la bloc |
|____|______________________________________|
| 04 | nu are locuinta/locuinta improvizata |
|____|______________________________________|

____________________________________________
| Cod | Regimul juridic al locuintei |
| JL | |
|____|_______________________________________|
| 01 | in proprietate |
|____|_______________________________________|
| 02 | in inchiriere (public/privat) |
|____|_______________________________________|
| 03 | in proprietatea unei rude cu care locuieste |
|____|_______________________________________|
| 04 | nu are acte pentru locuinta |
|____|_______________________________________|
| 05 | alte situatii |
|____|_______________________________________|

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 8 ianuarie 2004

sus

Legea nr. 41 din 11.martie.2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarele completari:

1. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua litere noi, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) directia teritoriala constata ca dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
d) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, al alocatiei de sustinere."

2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) si d), directorul executiv al directiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei. Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere inregistrata la directia teritoriala."
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 22 martie 2004

sus

Ordinul nr. 136 din 26.martie.2004 pentru aprobarea Precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003


Avand in vedere prevederile ARTICOLUL 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ARTICOLUL 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.539/2003,

ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

In aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.539/2003, se aproba precizarile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Directia generala politici asistenta sociala si directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

ANEXA 1 - PRECIZARI privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003

Prezentele precizari au drept scop clarificarea unor aspecte in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2004, denumita in continuare ordonanta.
Prezentele precizari se refera la modul de solutionare a unor situatii deosebite aparute in acordarea celor doua alocatii prevazute de ordonanta, dupa cum urmeaza:

I. Cu privire la unele conditii de acordare a alocatiilor

1. In aplicarea prevederilor ARTICOLUL 1 din ordonanta pot beneficia de alocatia familiala complementara numai familiile care indeplinesc conditia de a locui impreuna atat sotul si sotia, cat si copiii pentru care se solicita acest drept si se afla in intretinerea acestora.
In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata, in interes de serviciu ori satisface serviciul militar obligatoriu, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
2. In sensul ARTICOLUL 5 din ordonanta, pentru familia monoparentala conditia obligatorie pentru a beneficia de alocatia de sustinere este ca persoana singura, definita la ARTICOLUL 6 din ordonanta, sa locuiasca impreuna cu copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea sa si pentru care se solicita acest drept.
3. In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe aceasta perioada, daca se prezinta dovada ca sunt in intretinerea familiei ori a persoanei singure.

II. Cu privire la completarea cererii si a anchetei sociale, precum si la stabilirea veniturilor

1. In cererea de acordare a alocatiilor vor fi trecuti toti copiii familiei, indiferent daca urmeaza sau nu urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii, precum si cei care au depasit varsta de 18 ani, cu conditia sa locuiasca impreuna.
Acestia vor fi luati in considerare atat la stabilirea venitului total net lunar realizat de familie, cat si la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie.
2. In formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei, la CAPITOLUL III pct. 2 "Alte surse de venit" lit. b) "Alte venituri" vor fi trecute si urmatoarele sume:
- contravaloarea tichetelor de masa acordate in baza Legii nr. 142/1998;
- alocatia lunara de hrana prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;
- indemnizatia lunara de hrana prevazuta de Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
- orice alte creante legale care nu sunt prevazute la pct. 1 din CAPITOLUL III si care nu sunt exceptate prin lege de a fi luate in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
La stabilirea venitului total net lunar al familiei nu se ia in calcul contravaloarea mesei la cantina sociala, acordata in temeiul Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
3. In sensul ARTICOLUL 10 din Normele metodologice de aplicare a ordonantei, in categoria "alte persoane" care locuiesc cu familia solicitanta de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala se pot regasi atat persoane aflate in relatie de rudenie cu familia, cat si persoane care nu au relatie de rudenie cu familia, ca de exemplu concubinii, chiriasii etc.
Veniturile realizate de aceste persoane nu se iau in calcul la stabilirea venitului total net lunar al familiei solicitante.
In cazul in care una dintre aceste persoane are "obligatii legale de intretinere" fata de unul dintre membrii familiei solicitante, stabilite prin lege sau prin hotarare judecatoreasca, aceste sume vor fi luate in considerare la stabilirea venitului total net lunar al familiei si vor fi declarate in cererea prevazuta in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei, la CAPITOLUL III pct. 2 lit. b).
4. Ancheta sociala prevazuta in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei reprezinta un model care a fost conceput in vederea obtinerii informatiilor complete necesare atat pentru verificarea celor declarate in cerere, cat si pentru prevenirea eventualelor fraude.
Pentru stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala vor fi luate in considerare numai informatiile din ancheta sociala, care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute de ordonanta.

III. Cu privire la frecventarea cursurilor de catre copiii de varsta scolara

Se considera "forma de invatamant organizata potrivit legii" atat invatamantul de stat, cat si invatamantul particular, cursuri de zi, serale sau la distanta, prevazute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Cu privire la stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
In cazul familiilor solicitante de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala, care au mai multi copii in varsta de pana la 18 ani, dintre care numai unii urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii, cuantumul alocatiei se stabileste in raport cu numarul copiilor prescolari si al celor de varsta scolara, pentru care se face dovada frecventarii cursurilor scolare.

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 5 aprilie 2004

sus

Hotararea de Guvern nr. 4 din 10.ianuarie.2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

(1) Incepand cu luna ianuarie 2007, limita de venituri prevazuta la ARTICOLUL 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 176 lei.
(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevazut la ARTICOLUL 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 36 lei pentru familia cu un copil;
b) 42 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 47 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 52 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la ARTICOLUL 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 52 lei pentru familia cu un copil;
b) 62 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 70 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 79 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finantelor publice, secretar de stat
Doina-Elena Dascalu

EMITENT:GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2007

sus

Hotararea de Guvern nr. 8 din 09.ianuarie.2008 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

(1) Incepand cu luna ianuarie 2008, limita de venituri prevazuta la ARTICOLUL 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 184 lei.

(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevazut la ARTICOLUL 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 38 lei pentru familia cu un copil;
b) 44 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 49 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la ARTICOLUL 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 54 lei pentru familia cu un copil;
b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.
Nr. 8.


sus