Termen cautat

Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta


Autor: admin

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Legea nr. 263/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28.06.2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL 1

Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii asistentei medicale primare a colectivitatilor locale arondate, denumite in continuare centre de permanenta.

ARTICOLUL 2

Centrele de permanenta sunt unitati sanitare, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.

ARTICOLUL 3

Centrele de permanenta se organizeaza in zone izolate sau greu accesibile ori in localitatile care nu pot asigura continuitatea asistentei medicale primare.

ARTICOLUL 4

Zonele in care se infiinteaza centre de permanenta sunt stabilite de directiile de sanatate publica, cu acordul caselor de asigurari sociale de sanatate si al consiliilor locale.

sus

CAPITOLUL II - Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de permanenta


ARTICOLUL 5

(1) Atributiile directiilor de sanatate publica privind functionarea centrelor de permanenta sunt urmatoarele:
a) arondarea teritoriala a localitatilor la centrele de permanenta;
b) asigurarea dotarii truselor de urgenta cu medicamente si materiale sanitare;
c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistentei medicale de urgenta;
d) controlul organizarii si desfasurarii activitatii.
(2) Costurile medicamentelor si ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale centrelor de permanenta se suporta din fondurile alocate programului national de sanatate privind reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca.

ARTICOLUL 6

Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanenta constau in:
a) asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii centrelor de permanenta;
b) asigurarea personalului auxiliar;
c) asigurarea dotarii minimale necesare functionarii centrelor de permanenta, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii;
d) asigurarea utilitatilor necesare functionarii centrelor de permanenta.

ARTICOLUL 7

Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de:
a) medicii de familie asociati din mai multe localitati in centre de permanenta, care vor functiona in regim de camera de garda, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, rezolvand situatiile de urgenta si acordand, dupa caz si cu precadere, solicitantilor din teritoriul arondat, servicii medicale in pachetul de servicii medicale de baza prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale primare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
b) medicii de familie care domiciliaza in localitatea respectiva in zonele in care nu exista posibilitatea asocierii medicilor in vederea organizarii unui centru de permanenta, precum localitati izolate, greu accesibile, cu un numar mic de locuitori si cu numar redus de medici.

ARTICOLUL 8

(1) Centrele de permanenta vor functiona cu un numar de minimum 5 medici de familie, care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.
(2) In situatia in care medicii de familie nu pot fi asigurati din unitatile administrativ-teritoriale respective, pot participa la asociere medici din unitatile scolare si/sau de la unitatile administrativ-teritoriale, altele decat cele arondate centrului.
(3) Directiile de sanatate publica numesc pentru fiecare centru de permanenta un medic coordonator dintre medicii de familie asociati.

ARTICOLUL 9

(1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociati, conform unui grafic stabilit de comun acord.
(2) Plata personalului mediu sanitar prevazut la alin. (1) se face de catre medicul de familie, prin tariful orar stabilit in functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate in afara programului de lucru stabilit, finantat din fondul special prevazut in contractul-cadru pentru acoperirea cheltuielilor asistentei medicale in regim de continuitate.

ARTICOLUL 10

Centrul de permanenta este deservit de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 11

Programul de functionare a centrelor de permanenta se stabileste intre orele 15,00-8,00 in zilele lucratoare si permanent, in zilele nelucratoare.

sus

CAPITOLUL III - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 12

Medicii de familie asociati in centre de permanenta au obligatia de a afisa la cabinetul medical individual in care isi desfasoara activitatea in timpul programului de lucru urmatoarele date:
a) centrul de permanenta care asigura rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate;
b) numarul de telefon al centrului de permanenta;
c) programul fiecaruia dintre medicii asociati;
d) numarul de telefon al substatiei serviciului judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 13

(1) In situatia in care nu exista spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenta independent, rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate poate fi asigurata prin rotatie de catre medicii de familie asociati in acest scop, la sediul fiecarui cabinet medical individual.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical individual programarea si locul unde se asigura rezolvarea situatiilor de urgenta, numele medicului, numarul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum si numarul de telefon la care poate fi apelata substatia serviciului judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 14

Centrele de permanenta infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.

ARTICOLUL 15

Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor elabora de catre Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 16

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

sus

Ordonanta nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 79 din 01.02.2008

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 1 pct. III.4 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL 1

Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2.
(1) Centrele de permanenta sunt forme de organizare a activitatii medicale in sistemul sanitar, fixe sau mobile, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie, care sunt organizate in conditiile prevazute de lege si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.
(2) Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicina de familie pot angaja medici de medicina generala si asistenti medicali cu drept de libera practica.
(3) Centrele de permanenta fixe sunt unitati sanitare cu sediu stabil, fara personalitate juridica, care pot avea in dotare autospeciale pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor. Activitatea in cadrul centrelor de permanenta fixe se desfasoara in regim de garda, la sediul acestora, precum si in zona arondata centrului, in cazul in care centrul dispune de autospeciala pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor.
(4) Centrele de permanenta mobile reprezinta forme de organizare a activitatii medicale care asigura continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda, de la nivelul serviciilor de ambulanta, cabinetelor de medicina de familie sau, dupa caz, de la domiciliul medicului, si care utilizeaza autospecialele pentru consultatii la domiciliu."

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7.
(1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de medici de familie, medici de medicina generala si asistenti medicali cu drept de libera practica, care functioneaza in regim de garda.
(2) Medicii prevazuti la alin. (1), care lucreaza in centrele de permanenta fixe, acorda serviciile medicale corespunzatoare pachetului minimal si pachetului de servicii medicale de baza prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara la nivelul centrului de permanenta. In situatia deplasarii in afara centrului de permanenta fix, inclusiv la domiciliul pacientului, si in situatia acordarii de servicii pornind de la centre de permanenta mobile, medicii nu acorda decat serviciile medicale corespunzatoare pachetului minimal prevazut in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara.
(3) Medicii care opteaza pentru desfasurarea activitatii in cadrul centrelor de permanenta informeaza autoritatile de sanatate publica, in scris, cu privire la optiunile lor."

3. La articolului 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8.
(1) Centrele de permanenta functioneaza cu un numar de minimum 5 posturi de medic si, dupa caz, cu 5 posturi de asistenti medicali. Criteriile de organizare a activitatii centrelor, precum si alte aspecte privind functionarea acestora se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9. - (1) Plata activitatii desfasurate pentru asigurarea continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Plata medicilor care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de permanenta se face in baza unui contract distinct incheiat intre medic si casa de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Plata asistentilor medicali se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare sau, dupa caz, in conformitate cu reglementarile specifice ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, pentru asistentii medicali ai centrelor de permanenta organizate in cadrul acestora."

5. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(2) Medicului care functioneaza in regim de camera de garda in centrele de permanenta i se asigura, dupa caz, in limita posibilitatilor, de catre serviciul judetean de ambulanta sau al municipiului Bucuresti ori de catre administratia publica locala, un vehicul special dotat, cu sau fara conducator auto, pentru deplasari la consultatiile de urgenta solicitate de pacientii din teritoriul arondat centrului de permanenta respectiv.
(3) Activitatea in afara centrului de permanenta este coordonata de dispeceratul medical al serviciului de ambulanta sau, dupa caz, de dispeceratul integrat de urgenta.
(4) Coordonatorii centrelor de permanenta organizate in cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt numiti conform prevederilor ARTICOLUL 8 alin. (3). Pentru activitatile desfasurate in afara centrului de permanenta, coordonarea va fi asigurata de conducatorii centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv ai centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti.
(5) In cazul centrelor de permanenta organizate in cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv a Ministerului Transporturilor, vehiculul special dotat pentru deplasarile medicilor la consultatiile de urgenta va fi asigurat de unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv de unitatile Ministerului Transporturilor din teritoriul arondat centrului de permanenta respectiv."

6. La articolul 12, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) numarul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenta."

7. Articolul 15 se abroga.

ARTICOLUL 2

Sumele necesare finantarii activitatii desfasurate pentru asigurarea continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara pentru anul 2008 se asigura din bugetul de stat aprobat Ministerului Sanatatii Publice la capitolul 66.01 "Sanatate", prin redistribuirea sumei de 20.000 mii lei in cadrul Programului de prevenire si control al bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, titlul 51 "Transferul intre unitati ale administratiei publice" de la alineatul 51.01.25 "Programe de sanatate" la alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

ARTICOLUL 3

Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului Ministerului Sanatatii Publice si a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008.

ARTICOLUL 4

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Internelor si Reformei Administrative elaboreaza si aproba prin ordin comun, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 5

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


sus